Instruktioner restuppgifter

Novelluppgift i boken:

s 219-221. På sidorna innan novellen finns analysbegreppen förklarade.

___________________________________________________

Diktanalys i boken: 

analysmall p s 255, välj en av de fyra dikterna på s 256-257

lämnas in skriftligt!

_____________________________________________________

Utredande text

1984 av George Orwell

 

I anslutning till läsningen av romanen 1984 ska ni skriva en utredande text. Uppgiften inkluderar flera delar av det centrala innehållet: analys av skönlitteratur, litteraturvetenskapliga begrepp, samt produktion av text av utredande karaktär. Fokus ligger på analys av romanen och formen på texten följer kraven för utredande text som ingår i kursen svenska 3. Upplägget på uppgiften bygger på materialet om nationella provet som Skolverket ger ut.

 

Centralt innehåll enligt ämnesplanen:

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

 

Det som bedöms är följande:

 • Innehåll och källhantering – hur väl texten är anpassad till den vetenskapliga texttypen, hur väl relevanta delar av källan/källorna återges, i vilken utsträckning din slutsats är relevant.
 • Disposition och sammanhang – om disposition och styckeindelning är logiska och underlättar läsningen, samt hur du arbetat med att göra texten sammanhängande, exempelvis genom s.k. referensbindning (där du varierar substantiv och pronomen: bloggen – den – någon, blogg – en – sådan) och genom bindeord och sammanhangssignaler (ex dessutom, däremot, eftersom, i själva verket osv)
 • Språk och stil – hur väl språket fungerar i kommunikationssituationen: korrekthet, variation, formuleringsförmåga och precision. Stilen ska vara anpassad till den vetenskapliga texttypen.

 

Läs i Svenska impulser 3 om texter av vetenskaplig karaktär, formell och informell stil, att skriva vetenskapligt, förslag på sambandsmarkörer (s 93-107). Läs om citatteknik (s 124-125). Läs om att göra källhänvisningar och källförteckningar (s 126-131).

 

Din primärkälla är boken 1984 av George Orwell och du måste använda dig av minst en sekundärkälla: Niclas Sennertegs artikel ”1984 – en manual eller en roman?”, vilken du hänvisar till i inledningen (där du ska presentera boken och dess ständiga aktualitet). Det är självklart fritt fram att referera till artikeln fler gånger i din uppsats.

 

Den utredande texten ska ha följande disposition:

Framsida: inkludera ditt namn, klass, kurs svenska 3 samt titeln på din text (den formulerar du själv, utifrån vald frågeställning. Ex. Rum 101 – platsen där du möter din värsta skräck)

Inledning: Här ska du väcka intresse för din uppsats och de frågorna du ska diskutera i din text. Presentera boken 1984, titeln och dess författare. Kommentera tiden då den skrevs, hur såg världen ut då? Vad kan ha influerat författaren? Använd din sekundärkälla här och hänvisa till vad Sennerteg skriver i sin artikel. Formulera bokens fabel så att en läsare av din text får en uppfattning om bokens handling i stora drag. (ca 1 s långt)

Syfte och frågeställning: Formulera syftet med din uppsats och presentera frågeställningen som du ska besvara i din text. Ex: Syftet med min uppsats är att diskutera idén om rum 101, platsen i romanen där alla möter sin värsta skräck. Mina frågeställningar är: Vad spelar ovissheten för roll – att man som fängslad inte vet vad man kommer få möta i rum 101? Det Winston möter – bryter det ner honom eller spelar det endast en symbolisk roll? (några rader långt)

Bakgrund: Denna del innehåller en kortfattad analys av bokens innehåll och form, utifrån de litteraturvetenskapliga begrepp vi tagit upp i kursen. Begreppen finns definierade i läroboken Svenska Impulser 3.

Dela in detta avsnitt i underrubriker som tar upp följande aspekter: Genre, Handling och tid, Personskildring, Miljöskildring, Berättarperspektiv. Utgå från analysmallen på s 230-231 för fler frågor att besvara. Hänvisa tydligt till 1984 och ange sidangivelser vid citat. (ca 1 s långt)

Utredande del: Detta avsnitt ger du din egen rubrik, utifrån vilken frågeställning du valt. Under denna rubrik besvarar du frågorna utifrån boken. Fokus ska ligga på att redogöra för hur boken beskriver eller tar upp en aspekt, och dina egna åsikter i frågan kommer först under nästa rubrik. (1-2 s långt)

Diskussion och slutsats: Här diskuterar du dina åsikter och tankar kring det du skrivit i den utredande delen, och tar eventuellt upp en slutsats du kan dra utifrån den utredande delen och din diskussion. (ca 1-2 s långt)

Avslutning: Här knyter du ihop säcken och sammanfattar vad du gjort i din uppsats: vad syftet och frågeställningarna var, vad du kommit fram till i din diskussion. (ca ½-1 s långt)

Källförteckning: Här anger du källorna du använt dig av. Se Svenska impulser 3 för instruktioner av hur en källförteckning ställs upp. (ca 1 s)

Totalt omfång: ca 7 sidor

Förslag på frågeställningar:

 

 1. Vilka brott begår samhället mot den enskilde individen i boken? Resonera utifrån dina egna åsikter och erfarenheter kring de brott som du lyfter fram. Är det t ex att man inte låter folk gifta sig med vem de vill eller att de alltid är bevakade? Här är själva resonerandet och argumenterandet det viktiga och inte att bara kunna räkna upp massa orättvisor.

 

 1. Vilka budskap tror du att Orwell försöker lyfta fram i 1984? Här kan du välja att peka på ett eller flera budskap som du hittar. Tänk på att argumentera för din sak när du tar ställning till budskapens innebörd och sättet som Orwell presenterar dem på. Vad är bra och vad är dåligt?

 

 1. Hur skiljer sig Winston Smiths syn på människans och statens rättigheter och skyldigheter i jämförelse med Partiets? Här kan du välja att analysera deras olika syn på frihet, kärlek, rättvisa, makt eller mänskliga relationer inom familj och med vänner. Här är det tänkt att du själv också ger dig in i debatten och framhåller dina egna åsikter och du får gärna hänvisa till egna erfarenheter.

 

 1. Hur används språket som ett maktmedel över folket i boken? Beskriv vad som utmärker språket – Nyspråk – och resonera kring hur språket påverkar invånarna som talar det.

 

 1. Hur viktigt är dubbeltänk för partiets kontroll över Oceanien? Hur viktigt är det för hjärntvätten av Winston?

 

 1. Beskriv Julias karaktär i förhållande till Winston. På vilka sätt är hon annorlunda än honom? På vilka sätt är hon lik honom? Påverkar Julias ålder hennes attityd mot Partiet?

 

 1. Beskriv Winstons karaktär i relation till hans attityd mot Partiet. På vilka sätt kan hans fatalistiska syn* bidra till hans fall?

* fatalism innebär kortfattat att man är maktlös att påverka sin framtid, sitt öde.

 

 1. Hur påverkar teknologin Partiets förmåga att kontrollera invånarna? Hur använder sig Partiet av olika sorters teknik i boken?

 

 1. Diskutera idén om rum 101, platsen där alla möter sin värsta skräck. Vad spelar ovissheten för roll – att man som fängslad inte vet vad man kommer få möta i rum 101? Det Winston möter – bryter det ner honom eller spelar det endast en symbolisk roll?

 

 1. Vilken roll spelar Storebror i romanen? Vilken påverkan har han på Winston? Är Winstons besatthet av Storebror likadan eller olik den har har av O’Brien?

KUNSKAPSKRAV

E C A
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

 

Länk till Sennertegs artikel:

http://www.bt.se/kulturnoje/1984-en-manual-eller-en-roman(3927378).gm

_____________________________________________________